Bij deze nodigen wij u van harte uit tot het bijwonen van de jaarlijkse ALV van Reddingsbrigade Voerendaal.

Datum:      donderdag 16 maart 2017

Tijdstip:     20:30 – 21:30

Locatie:     zwembad de Joffer - Voerendaal

AGENDA    

 1. Opening: terugblik 2016 & korte vooruitblik 2017
 2. Statutaire agendapunten:
  1. Vaststelling van de notulen van de vorige jaarvergadering (10 maart 2016) (Deze zijn hier te raadplegen)
  2. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoording over het boekjaar 2016 (ter inzage)
  3. uitnodiging om toe te treden tot de kascontrolecommissie (2 personen)
  4. bestuursverkiezing
  5. vaststelling van de begroting 2017
  6. vaststelling van de contributie
 3. Voordracht ereleden: Johan Gooiker, Emmy Gooiker en Rita Vliex
 4. Rondvraag
 5. Sluiting

Aansluitend:   BINGO-avond waarbij ook dit jaar weer leuke prijzen te winnen zijn.

Bestuursvoorstellen:

Ad 2D: bestuursverkiezing:

                In 2017 zijn volgens het rooster van aftreden de functies van voorzitter en algemeen bestuurslid aan de beurt, d.w.z. Lloyd Wagemans (voorzitter) en Jo Leunissen (alg.bestuurslid). Lloyd en Jo hebben te kennen gegeven door te willen gaan met de activiteiten voor Reddingsbrigade Voerendaal en zich herkiesbaar te stellen. Indien iemand anders zich eveneens voor deze functies geroepen voelt dan dient hij/zij zich per e-mail op te geven bij de secretaris via secretarisrbv@gmail.com en wel voor 2 maart 2017.

Ad 2F: Contributie:

Doordat de gemeentelijke subsidie met circa € 1.100 is afgenomen, de huur van het zwembad is verhoogd en er de zomervakantie een pilot wordt gestart om 1 keer per week op donderdag te komen zwemmen stelt het bestuur voor om de contributie met €1,- per maand te verhogen. Het bestuur stelt deze contributieverhoging voor om niet teveel op het vermogen te moeten interen. Bij een verhoging van €1,- per maand wordt het vermogen van de vereniging niet aangetast.

Joomla templates by a4joomla